23948sdkhjf

Industrins valenkät - Centerpartiet: "Infrastrukturen behöver förbättras"

Vi har ställt fyra frågor som har stor betydelse för den svenska industrin till riksdagens partier. Vi publicerar nu ett svar i taget med start den 22 augusti.

Centerpartiet: Helena Lindahl, näringspolitisk talesperson

Vilka utmaningar står den svenska industrin inför?

– Vi ser en lång rad utmaningar för industrin. Allt fler upplever problem med att hitta kompetent arbetskraft, oavsett konjunkturläge eller bransch. Tillgången till pålitlig och miljövänlig infrastruktur behöver förbättras över hela landet. Det gäller såväl för varutransporter och medarbetares pendling som andra typer av infrastruktur, till exempel energi, fastigheter och IT. Skattebelastningen har visserligen minskat under det senaste decenniet men samtidigt ser vi att det tar lika lång tid idag som det gjorde 2004 för företag att följa skatteregelverket. Vi vill se regelminskningar, minskad byråkrati och sänkta skatter. Dessutom försvåras många investeringar av myndigheternas långa handläggningstider och bristande förutsägbarhet i olika tillståndsprocesser.

Vad vill ni konkret göra för att stärka svensk industris konkurrenskraft?

– Vi behöver skapa långsiktigt stabila förutsättningar med konkurrenskraftiga kostnader, där staten agerar tryggt, rättssäkert och förutsägbart och där vi driver på för friare handel och friare rörlighet. Vi vill därför se en skattereform som bidrar till att skatterna blir lägre och skattesystemet som helhet blir lättare och mindre krångligt. Företagens lönekostnader behöver sänkas genom sänkta arbetsgivaravgifter och lägre ingångslöner.

Vi vill reformera tillståndsprocesserna så att de bli mer effektiva, rättssäkra och förutsägbara. Vi behöver rusta och bygga ut el-, väg och järnvägsnäten. Med bättre kapacitet och bättre prioritering för intermodala transporter, skulle järnvägen kunna avlasta och stärka åkerinäringen. Vi vill därför öronmärka en del av järnvägsunderhållet till att rusta upp lokala banor med viktig godstransportfunktion.

Behöver systemet för tillståndsprövning enligt miljöbalken förändras, om ja på vilket sätt?

– Ja, det behöver förändras. Under de senaste åren har vi sett hur statliga myndigheter försvårar tillståndsprocesser och etableringen av ny gruvverksamhet och andra verksamheter som är kritiska för vår klimatomställning, vilket inte är acceptabelt. Företag ska inte behöva vänta i åratal på utdragna rättsprocesser eller avslag för att olika myndigheter överklagar varandras beslut. Vi vill även reformera miljöbalken och göra den mer samtidsanpassad så att den speglar dagens tekniska möjligheter och innovationer, att den åstadkommer bättre balans mellan olika samhällsintressen samt se till att den krångliga byråkratin minskar. Vi vill se över dagens ordning med ett obegränsat antal statliga myndigheter med respektive ansvarsområde, som ska delta i tillståndsprocessen

Vi har därutöver föreslagit en lång rad förändringar för att prövningarna ska bli mer effektiva och förutsebara. Bland annat att prövningen enligt 3-4 kap miljöbalken ska koncentreras till en länsstyrelse istället för dagens 21. Att koncentrera prövning och tillsyn, skulle kunna vara ett sätt att åstadkomma en högre effektivitet, en mer rationell användning av resurser samt att säkerställa en fungerande rättssäkerhet.

Vad vill ni göra för att tillgodose industrins behov av energi?

– Ett av de stora problemen i det svenska elsystemet är tillgången på lokal kapacitet på grund av att elnätet inte är tillräckligt utbyggt. Vi behöver därför öka den lokala kraftproduktionen, överföringskapaciteten samt korta tillståndsprocesserna för nya ledningar och för nya produktionsanläggningar. Samtidigt behöver vi naturligtvis öka produktionen av hållbar energi. Vi har under våren lagt fram ett förslag till färdplan som syftar till att dubblera svensk el-produktion och få ett robust svenskt elsystem, mer billig, grön och utsläppsfri el, och en snabb utbyggnad av det förnybara. Det går att snabbt öka produktionen i såväl befintlig vindkraft som i kärnkraften. Det skulle göra tydlig skillnad på priserna. Vi har också krävt att regeringen kalla till nya energisamtal för att enas brett i riksdagen om de politiska spelreglerna. Ska vi klara den gröna omställningen och konkurrenskraften behöver de politiska partierna i högre grad fokusera på att lösa problem, istället för att skapa onödiga politiska konflikter

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.093