23948sdkhjf

Högre försäljningspris stärker SCA

SCA har nu presenterade sin kvartalsrapport. 

SCA skriver i sin kvartalsrapport för tredje kvartalet 2021 att resultatet stärktes jämfört med föregående kvartal och jämfört med motsvarande kvartal i fjol, detta trots att betydande planerade underhållsstopp har genomförts under perioden. Högre försäljningspriser inom samtliga produktområden påverkade resultatet positivt.

Virkesförsörjningen till SCAs industrier har varit god under kvartalet. Priset på massaved har varit stabilt i jämförelse med föregående period medan priset på timmer har stigit något i norra Sverige till följd av hög efterfrågan.

För sågade trävaror har stark efterfrågan under en längre tid i de flesta geografier bidragit till låga lager i hela värdekedjan vilket i sin tur lett till väsentligt ökade marknadspriser i jämförelse med föregående kvartal.

Inom segment Massa minskade leveransvolymen jämfört med föregående kvartal, främst till följd av lageruppbyggnad inför det planerade underhållsstopp som påbörjades i slutet av perioden. Realiserade försäljningspriser ökade främst på grund av fortsatt god efterfrågan i Europa.

Efterfrågan på kraftliner har varit stark under kvartalet, driven av globalt hög efterfrågan på förpackningar. Marknadspriserna ökade i jämförelse med föregående kvartal. Under perioden har två planerade underhållsstopp genomförts som begränsat produktions- och leveransvolymen något. Expansionsprojektet i Obbola fortlöper enligt tidplan och budget. En lyckad uppstart av den uppgraderade fiberlinjen och sodapannan har genomförts under perioden.

Så här ser siffrorna ut
Januari-september 2021 jämfört med januari-september 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 14 059 (13 818) miljoner kronor. Ökningen relaterade främst till högre försäljningspriser inom samtliga produktområden. Avvecklingen av tryckpappersverksamheten och avyttringen av Wood Supply UK påverkade omsättningen negativt. Exklusive dessa effekter ökade nettoomsättningen med 26 procent.
  • EBITDA ökade med 106 procent till 6 303 (3 063) miljoner kronor. Förändringen var främst hänförlig till högre försäljningspriser inom samtliga produktområden och en stabilt låg kostnadsnivå. EBITDA-marginalen förbättrades med 23 procentenheter varav 8 från avvecklingen av tryckpappersverksamheten och avyttringen av Wood Supply UK och uppgick till 44,8 (22,11) procent.
  • Rörelseresultatet ökade till 5 226 (1 853) miljoner kronor

Juli-september 2021 jämfört med juli-september 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 5 077 (4 338) miljoner kronor. Ökningen var främst hänförlig till högre försäljningspriser vilket motverkades av den avvecklade tryckpappersverksamheten och avyttringen av Wood Supply UK.
  • EBITDA uppgick till 2 684 (1 0321) miljoner kronor.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.107